+ + + +

INFORMACJE: CUPT

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) powstało w celu racjonalnego i efektywnego wykorzystania wszystkich środków z UE przeznaczonych na dofinasowanie projektów transportowych w Polsce, przewidzianych do realizacji do 2023 r.

CUPT powołano do działania na mocy Zarządzenia Nr 5 Ministra Transportu z dnia 29 marca 2007 roku. Jego funkcjonowanie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Centrum pełni funkcję Instytucji Wdrażającej w systemie wykorzystania funduszy unijnych na mocy Porozumienia zawartego 8 stycznia 2014 roku pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Dyrektorem CUPT. Statutową działalnością CUPT jest wdrażanie programów i projektów rozwoju infrastruktury transportowej, w szczególności programów i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013 oraz współpraca z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w realizacji zadań związanych z przygotowaniem perspektywy finansowej 2014-2020, w zakresie projektów transportowych. 

Istotą powołania CUPT jest kompleksowa współpraca z beneficjentami, przygotowującymi i realizującymi inwestycje. Zakres tej współpracy uwzględnia pomoc w szerokim spectrum niezbędnych czynności podejmowanych dla sfinalizowania danej inwestycji. Partnerska współpraca od momentu początkowej fazy wsparcia dla dokumentacji dotyczącej danego projektu, poprzez etapy pośrednie, a więc umowy dotyczące finansowania i rozliczenia projektu, jest niezbędna w celu eliminowania potencjalnych zagrożeń na każdym etapie prac. Prowadzone jest też w szerokim zakresie, adresowane do beneficjentów, doradztwo, szkolenia, pomoc na terenie prowadzenia inwestycji i inne aktywne formy wsparcia, w zależności od zdefiniowanych potrzeb.

Bardzo ważną kwestią jest zagwarantowanie przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, że w procesie realizacji danego projektu zostały spełnione wszystkie wymogi zgodne z prawem Unii Europejskiej, prawem polskim, z zasadami określonymi w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” oraz z polityką transportową Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Opracowano na podstawie: www.cupt.gov.pl