+ + + +

INFORMACJE

Projekt „Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie – oznakowanie nawigacyjne”, obejmuje swoim zakresem modernizację stałego i pływającego oznakowania nawigacyjnego, oraz rozbudowę systemu monitorowania, kontroli i synchronizacji świateł nawigacyjnych na Torze podejściowym do Świnoujścia i na Torze wodnym Świnoujście – Szczecin.

Inwestycja będzie realizowana w Polsce, w północno – zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, na terenie powiatów: Świnoujście, Police, Goleniów, Szczecin, w tym na terenie miast: Świnoujście, Szczecin, Police oraz gmin: Międzyzdroje, Rewal, Stepnica, Nowe Warpno, Police, Goleniów.

Inwestycja jest zlokalizowane przy torach podejściowych do portów morskich w Świnoujściu i Szczecinie. Stanowi jeden z etapów prac mających na celu poprawę dostępności portów od strony morza, wzrost bezpieczeństwa nawigacyjnego, a przez to konkurencyjności i prestiżu portów.

Szczecin i Świnoujście to najdalej wysunięte na zachód polskie miasta. Ich położenie geograficzne jest ważnym czynnikiem określającym kierunki i możliwości rozwoju obu portów jak również całego regionu morskiego. Są miastami atrakcyjnymi także dla turystów, ze względu na bogatą historię, wiele zabytkowych budowli, w tym zabudowań portowych, chociaż ten potencjał nie jest obecnie wykorzystywany w dużym stopniu.

Świnoujście, z uwagi na swoje położenie względem szlaków morskich, blisko granicy, oraz najnowocześniejszy i największy terminal promowy na polskim wybrzeżu, posiada wyjątkowo korzystne warunki dla rozwoju gospodarki morskiej i turystyki.

Terminal promów morskich w Świnoujściu zapewnia stałe połączenia ze Szwecją i Danią dla pasażerów, samochodów osobowych, ciężarowych i wagonów kolejowych. Stanowi ważne ogniwo łączące Europę środkową i południową ze Skandynawią.

Porty w Szczecinie i w Świnoujściu tworzą jeden z największych w regionie Morza Bałtyckiego zespół portowy (porty powiązane są ze sobą organizacyjnie poprzez wspólny zarząd). Usytuowane są na najkrótszej drodze łączącej Skandynawię ze środkową i południową Europą. Znajdują się także na najkrótszej drodze morskiej łączącej poprzez Bałtyk Finlandię, Rosję, oraz kraje Pribałtyki z Niemcami i Europą Zachodnią

 

ZAKRES I CEL PROJEKTU

Projekt jest odpowiedzią na pogarszający się stan techniczny urządzeń nawigacyjnych na torze wodnym prowadzącym do portów w Świnoujściu i Szczecinie, na ich awaryjność, zagrażającą bezpieczeństwu statków. Część urządzeń ma rangę zabytków techniki, przez co wymagają szczególnej troski o stan ich konserwacji.

Po wejściu do Unii Europejskiej Polska jest zobowiązana do przestrzegania szeregu przepisów unijnych i dostosowania infrastruktury m.in. do zasad obowiązujących w Unii oraz na świecie. Ma to ogromne znaczenie ze względu na to, że porty w Szczecinie i Świnoujściu obsługują wiele jednostek zagranicznych i są portami o podstawowym znaczeniu dla polskiej gospodarki morskiej.

Utrudnieniem dla nawigacji statków jest położenie portu w Szczecinie. Aż65 kmtoru wodnego zlokalizowanych jest na śródlądziu, co czyni nawigację trudniejszą i wymaga zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa.

Armatorzy dokonują wyboru portów pod względem ich dostępności i bezpieczeństwa. Dlatego stałe modernizowanie portów, torów wodnych i związanej z nimi infrastruktury ma ogromne znaczenie dla zwiększania poziomu obrotów gospodarczych.

W najbliższych latach prognozowany jest wzrost ilości statków na różnych akwenach, w tym Morza Bałtyckiego, ich masy ładunkowej i szybkości. Niedostosowanie infrastruktury do zmieniających się wymagań stanowi zagrożenie dla rozwoju gospodarczego regionu zachodniopomorskiego, oraz całego kraju.

Ponadto, bez modernizacji infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie, inne zrealizowane już projekty, lub będące w trakcie realizacji, nie będą mogły osiągnąć maksymalnej możliwej efektywności, np. mimo pogłębienia akwenu, brak odpowiedniego oznakowania nawigacyjnego będzie zniechęcał do wpływania do portów, gdzie jest większe ryzyko kolizji.

Projekt, przyczyniając się do zwiększenia atrakcyjności i bezpieczeństwa dróg morskich, wpływa na realizację celów strategicznych, polegających na przenoszeniu ciężaru z transportu drogowego na inne typy transportu. W Polsce nadal większość transportu odbywa się na drogach lądowych, gdyż infrastruktura transportu kolejowego i wodnego w wyniku wieloletnich zaniechań i niedoinwestowania jest bardzo zaniedbana.

Cele bezpośrednie:

 1. Podniesienie atrakcyjności polskich portów morskich, o podstawowym znaczeniu dla polskiej gospodarki morskiej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury dostępu do nich od strony morza i lądu. Dzięki temu projekt przyczynia się do wypełnieniu założeń strategii rozwoju portów morskich.
 2. Wzrost konkurencyjności Polski i jej dobrego wizerunku w dziedzinie transportu morskiego. Nowoczesne i atrakcyjne dla użytkowników porty na zachodnim Bałtyku przyczynią się do rozwoju Polski zachodniej, jej rozwoju gospodarczego w perspektywie wieloletniej dzięki efektywnym powiązaniom transportowym z resztą Europy i świata, zwiększeniu obrotów handlowych.
 3. Utrzymanie i rozwój morskiego prestiżu miast: Świnoujścia, Szczecina, Polic.
 4. Zwiększenie stanu bezpieczeństwa w transporcie morskim dla wszystkich użytkowników na torach wodnych zapewniających dostęp do portów morskich w Świnoujściu i Szczecinie.
 5. Dostosowanie infrastruktury zapewniającej dostęp do portów do nowych uregulowań międzynarodowych (standardy IALA).
 6. Odnowienie budowli stałego oznakowania nawigacyjnego wpisanych do Rejestru Zabytków Techniki.
 7. Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego.
 8. Zwiększenie efektywności pozostałych inwestycji realizowanych w tym obszarze, służących polepszeniu parametrów portów i wzrostowi ich atrakcyjności.

Cele pośrednie:

 1. wzrost zaufania armatorów;
 2. lepsze wykorzystanie infrastruktury portowej;
 3. zapobieganie ograniczeniom działalności gospodarczej portów oraz przedsiębiorstw z nimi związanych, a co za tym idzie utrzymanie, a nawet zwiększenie poziomu zatrudnienia w firmach portowych i okołoportowych, jak również wpływów do budżetu państwa;
 4. utrzymanie w eksploatacji i podniesienie jakości infrastruktury hydrotechnicznej w transportowej strukturze sieci TEN-T, co ma istotne znaczenie dla podtrzymania konkurencyjności całego regionu Pomorza Zachodniego;
 5. poprawa ruchu drogowego poprzez jego odciążenie, poprawę bezpieczeństwa ekologicznego, redukcję ilości emisji związków zanieczyszczających powietrze i gazów powodujących efekt cieplarniany w transporcie morskim.

Realizacja Inwestycji pozwoli na dostosowanie portów do realiów rynkowych i wymagań bezpieczeństwa żeglugi.

W szczególności wykonane w ramach Inwestycji oznakowanie nawigacyjne będzie pozwalało na:

 1. poprawę widoczności i identyfikacji znaków nawigacyjnych,
 2. dostęp do natychmiastowej informacji o awarii oznakowania nawigacyjnego,
 3. możliwość wyświetlenia błędnie działającego oznakowania na mapach elektronicznych statków,
 4. zakup i instalację generatorów wiatrowych do zasilania systemów nawigacyjnych,
 5. zakup pływających znaków nawigacyjnych wykonanych z materiałów przeznaczonych do recyklingu po okresie użytkowania,
 6. redukcję ogółu nakładów przeznaczonych na utrzymanie toru wodnego.