+ + + +

INFORMACJE: POIiŚ

Największy w historii Unii Europejskiej Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 został zatwierdzony przez Komisję Europejską 7 grudnia 2007 roku. Ideą jego powołania było wsparcie finansowe realizacji dużych infrastrukturalnych inwestycji w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego. Realizacja zadań w tych obszarach docelowo ma przyczynić się do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych regionów Polski jak i całego kraju.

Celem jest też wspieranie działań przyczyniających się do zachowania tożsamości narodowej oraz rozwoju spójności terytorialnej. Do realizacji i wsparcia zadań w tych dziedzinach, powołano Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

Łączna wielkość planowanych środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wyniosła 37,7 mld euro, z czego wkład unijny to 28,3 mld euro, a krajowy – 7,4 mld euro. Największe środki zaplanowano na realizację zadań z następujących sektorów: transport, ochrona środowiska i energetycznego, dalej szkolnictwo wyższe, kultura i zdrowie.

Więcej informacji na stronie: www.pois.gov.pl